Stadgar

Stadgar för Linköpings Jolleseglarklubb

Antagna den 11 november 2001
Linköpings Jolleseglarklubb (nedan kallad LJS eller klubben), grundades den 26 oktober 1973, har till ändamål att inom Linköpings kommun genom utbildnings- tränings- och tävlingsverksamhet stimulera intresset för jollesegling samt att främja god kamrat- och idrottsanda.

Medlemskap

§ 1  

För att bli medlem i LJS krävs att aktuell medlemsavgift inbetalts till klubben samt att nödvändiga uppgifter lämnats. Genom beslut vid ordinarie årsmöte kan medlem utses till hedersmedlem.

§ 2

Medlem, som vill gå ur LJS meddelar styrelsen skriftligt och är därmed omedelbart skild från klubben; eventuellt förfallna avgifter erläggs enligt styrelsens bestämmande.

§ 3

Medlem, som inte betalt stadgad årsavgift eller som på annat sätt brutit mot dessa stadgar eller som handlat ohederligt, kan av styrelsen uteslutas ur LJS.

Beslut om uteslutning av medlem får inte tas, förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning skall, med angivande av orsaken, delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. Medlem, som uteslutits av styrelsen, har rätt att vid möte med klubben söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev.

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång. Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphöra alla förpliktelser mellan klubben och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

Medlemsavgift

§ 4        

Medlem betalar av årsmötet fastställd årsavgift, i form av familje- eller enskild avgift. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

§ 5               

Medlem skall följa respektive specialförbunds stadgar och bestämmelser vid deltagande i tävlingar och uppvisningar, i idrottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet.

Styrelsen

§ 6

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och tre till sex övriga ledamöter samt en till två suppleanter.

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar som uppnått en ålder av lägst 15 år.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder en suppleant såsom styrelseledamot för tiden till nästa ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig olika funktionärer dock minst sekreterare, kassör och materialförvaltare.

§ 7         

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då samtliga ledamöter är kallade och minst hälften, dock minst 3, av antalet ledamöter är närvarande.

§ 8

Styrelsen skall verka för klubbens framåtskridande och tillvarata dess intressen.

Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut, varvid - om det inte finns särskilda skäl för avvikelser - nedan angivna arbetsuppgifter bör utföras av sekreteraren, kassören och materialförvaltaren.

Sekreteraren:

 • att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,
 • att registrera och förvara inkommande skrivelser,
 • att, om ordföranden inte beslutar annorlunda, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa, samt
 • att ansöka om aktuella bidrag,
 • att ansvara för medlemsutskick,
 • att ansvara för inlämnande av föreningsuppgifter till berörda myndigheter,
 • att kalla till klubbens årsmöte,

Kassören:

 • Att, om ordföranden inte beslutar annorlunda, uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för LJS,
 • att föra fullständig kassabok över klubbens räkenskaper,
 • att föra medlemsmatrikel och anläggningsregister
 • att till betryggande belopp försäkra klubbens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter;

Materialförvaltaren:

 • att omhänderha all materiel och svara för att den är i gott skick,
 • att vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av materiel, samt
 • att föra inventarieförteckning.

§ 9


Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

Möten

§ 10

Med Jolleseglarklubben hålles

 • dels ordinarie årsmöte senast den 15 december,
 • dels extra möten, när så erfordras.

Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast två veckor före mötet.

§ 11

Rösträtt tillkommer:

 • Medlem, enskild eller familjemedlem, som erlagt förfallna avgifter och som finns med i verksamhetsårets medlemsmatrikel och som under verksamhetsåret uppnår en ålder av lägst 10 år.
 • Hedersmedlemmar.

Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Röstlängd skall vid behov upprättas.

§ 12

Möte är beslutsmässigt när minst 10 röstberättigade medlemmar är närvarande.

§ 13

 1. Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av a) ordförande, b) sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Styrelsens berättelse.
 6. Kassarapport och revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av årsavgift.
 9. Val av

  a) Jolleseglarklubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år;
  b) Tre till sex ledamöter av styrelsen för en tid av ett år;
  c) En till två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
  d) Två revisorer jämte en till två suppleanter för en tid av ett år; i detta val får styrelsens ledamöter inte delta;
  e) Klassrepresentanter;
  f) Två ledamöter i valberedningsnämnd för nästkommande årsmöte;

 10. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst 14 dagar före mötet (förslag om stadgeändring eller upplösning LJS minst 30 dagar före mötet).

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

§ 14

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 november - 31 oktober.

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckningen m.m.) tillhandahålles revisorerna senast fjorton dagar före ordinarie årsmöte.

§ 15

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fem dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut

§ 16

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestäms utgången - utom i frågor som nämns i § 18 genom enkel majoritet.

Om vid votering, som inte avser val, det uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som stöds av ordföranden.

§ 17

Beslut av ekonomisk natur får inte fattas, om frågan inte varit upptagen i föredragningslistan för mötet.

Stadgefrågor

§ 18           

Styrelsen har rätt att föreslå ändring av dessa stadgar eller upplösning av klubben. Även medlem äger rätt att föreslå stadgeändring eller upplösning, men detta skall ske i skrivelse till styrelsen, vilken skall framlägga förslaget tillsammans med ett yttrande.

Stadgeändring och upplösning av Jolleseglarklubben kan genomföras

a) om vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte, 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar enar sig därom,

eller

b) om vid årsmöte 9/10 av närvarande röstberättigade medlemmar enar sig därom.

§ 19

Beslut om upplösning av LJS skall innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar för främjande av seglingsidrott och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund med bestyrkta avskrifter av styrelse- och mötesprotokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

§ 20

Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.